U bent hier

Huishoudelijk reglement PV Dimence groep

Huishoudelijk reglement Personeelsvereniging Dimence Groep*

Artikel 1

Alle medewerkers van de Dimence Groep met een dienstverband binnen Dimence Groep kunnen zich aanmelden via intranet. Hiervoor vullen zij een deelnameformulier in en machtigen daarbij gelijk de Personeelsvereniging voor het inhouden van de contributie bij de maandelijkse salaris uitbetaling.

Artikel 2

De vereniging telt de volgende categorieën leden:

 • Personen met een (tijdelijk) arbeidscontract bij de Dimence Groep
 • Gepensioneerden van de Dimence Groep

 Leden:

 • Zijn gerechtigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen.,
 • Zij hebben daarin het recht van stemmen en het doen van voorstellen.
 • Zij hebben, na aanmelding bij  het bestuur het recht om  bestuursvergaderingen bij te wonen
 • Zij hebben toegang tot alle door het bestuur georganiseerde evenementen op de, voor alle leden geldende voorwaarden.
 • Zij zijn verplicht de contributie te voldoen.

Artikel 3

De opzegging dient doorleden minstens een maand van tevoren aangegeven te worden. Medewerkers kunnen zich afmelden via Youforce en gepensioneerden kunnen het lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen aan personeelsvereniging@dimencegroep.nl. Bij beëindiging van het dienstverband bij de Dimence Groep wordt automatisch het lidmaatschap beëindigd.

Artikel 4

Gepensioneerden kunnen tegen gereduceerd tarief lid blijven van de personeelsvereniging. Zij kunnen hiervoor een mail sturen naar personeelsvereniging@dimencegroep.nl

Artikel 5

De contributie van de leden worden maandelijks ingehouden op het  salaris.

Artikel 6 

De contributie van de gepensioneerden wordt  jaarlijks  via een afgegeven automatisch incasso geïnd.

Artikel 7

Voor alle uitgaven wordt eerst toestemming gevraagd in het maandelijks bestuursoverleg.

Artikel 8

Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. De meerderheid wordt bepaald door de helft +1 van de aanwezige bestuursleden. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 9

De voorzitter:

 • leidt de vergaderingen en bijeenkomsten
 • geeft leiding aan de werkzaamheden van het bestuur
 • vertegenwoordigt de personeelsvereniging in- en extern
 • is verantwoordelijk voor het voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen
 • ziet toe op de voortgang van P.V.- aangelegenheden
 • is verantwoordelijk voor het aanspreken van bestuursleden op gemaakte afspraken
 • is verantwoordelijk voor het uitvoeren, coördineren en bewaken van het PV beleid

Artikel 10

Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door één van de andere  bestuursleden.

Artikel 11

De secretaris :

verzorgt en is verantwoordelijk voor:

 • de correspondentie
 • het archief
 • het bijeenroepen van de vergaderingen
 • het notuleren van de vergaderingen, en de actie- en besluitenlijst
 • het samenstellen van het  jaarverslag
 • bijzondere taken, opgedragen door het bestuur
 • aankondigingen en andere zaken op o.a. intranet

De secretaris wordt administratief ondersteund door een medewerker die wordt aangewezen door de manager HRM&D.

Artikel 12

De penningmeester:

 • beheert de financiën van de vereniging
 • draagt zorg voor het innen/beheren van de contributie
 • brengt op de jaarvergadering verslag uit over de financiën

Artikel 13

De overige bestuursleden staan de reeds genoemde bestuursfunctionarissen bij. Zij organiseren activiteiten altijd met  2 bestuursleden of 1 bestuurslid met 1 vrijwilliger. Handelen alle organisatorische en financiële zaken omtrent deze activiteiten af.

Artikel 14

Op de Algemene Ledenvergadering wordt onder andere:

 • door de secretaris verslag over het voorafgaande verenigingsjaar uitgebracht
 • door de penningmeester financieel verslag gedaan
 • door de kascommissie verslag van de bevindingen uitgebracht
 • na akkoordbevinding door de kascommissie wordt aan  het bestuur  door de vergadering decharge verleend
 • bestuursverkiezing gehouden
 •  kandidaten die zich verkiesbaar stellen  voor een bestuursfunctie dienen zich minimaal vier weken vόόr  de Algemene Ledenvergadering schriftelijk aan te melden  bij het bestuur

Artikel 15

Stemming over bestuurskandidaten geschiedt door middel van handopsteking tijdens de vergadering. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 16

Door het bestuur wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit minimaal twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft. Deze kascommissie brengt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 17

 • De activiteiten van de Personeelsvereniging worden aangekondigd via de Nieuwsbrief en gepubliceerd op de intranetpagina van de Personeelsvereniging.
 • Indien een lid zich heeft aangemeld voor een activiteit, dient hij de daaraan verbonden kosten te voldoen. Ook als het lid verhinderd is en er niet in vervanging kan worden voorzien.
 • Voor alle activiteiten geldt een minimum leeftijd van 18 jaar ook voor de introduce. Tenzij op de aankondiging iets anders wordt vermeld.
 • Als je lid bent op het moment van opgave voor een activiteit, maar niet meer op het moment van uitvoering van de activiteit door bijvoorbeeld uitdiensttreding, mag je nog deelnemen aan de activiteit.

Artikel 18

Betaling van de activiteiten geschiedt via een automatische incasso die af wordt gegeven bij opgave voor activiteiten.Het aanspreekpunt voor activiteiten zijn de organisatoren van de activiteit. De organisatoren van de grote activiteiten met vervoer leveren de lijst met deelnemers aan bij de portier in Deventer.

Artikel 19

 • Het doorverkopen van kaarten aan derden is verboden.Bij situaties van overmacht zal overleg worden gepleegd met de organisator van de activiteit om te komen tot een passende oplossing. Dit is altijd ter beoordeling van de organisator/bestuur.
 • Door deelnemers aan activiteiten kunnen niet, zonder overleg met de organisator, plaatsvervangers worden aangewezen
 • Bij deelname aan de activiteiten is de Personeelsvereniging altijd leidend. Deelnemers die zaken extra of ánders willen regelen dan oorspronkelijk door de Personeelsvereniging is bepaald, kunnen dit alleen doen in overleg met en na toestemming van de Personeelsvereniging.
 • Aan activiteiten waarvan de eigen bijdrage € 50,- of meer is kunnen alleen leden meedoen die minimaal 1 jaar of langer lid zijn van de Personeelsvereniging.
 • Schade ontstaan door vandalisme bij activiteiten wordt op de veroorzaker verhaald.

Artikel 20

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet of omtrent de bedoeling twijfel rijst, beslist het bestuur.

*Personeelsvereniging Dimence Groep is er voor medewekers van alle stichtingen die onderdeel zijn van de DImence Groep.